Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt:

De contractspartij van Zeevenhooven Advocaten zijnde de natuurlijke persoon wie de opdracht aan Zeevenhooven Advocaten verstrekt, alsmede iedere rechtspersoon die namens deze natuurlijke persoon wordt vertegenwoordigd.

Zeevenhooven Advocaten:

Zeevenhooven Advocaten is een handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zeevenhooven Advocaten B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1083 HN) Amsterdam, aan de Barbara Strozzilaan 101 en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 60548096.

Honorarium:

De financiële vergoeding – exclusief Verschotten en 6% Kantoorkosten – die Zeevenhooven Advocaten voor de uitvoering van de overeenkomst met de Cliënt bij de Cliënt in rekening brengt.

Kantoor:

Zeevenhooven Advocaten en de aan Zeevenhooven Advocaten gebonden personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van Cliënten zijn ingeschakeld.

Kantoorkosten:

De vaste opslag van 6% op het honorarium ter vergoeding van de kosten van kantoorfaciliteiten.

Overeenkomst:

De overeenkomst van opdracht tussen Zeevenhooven Advocaten en de Cliënt.

Verschotten:

De kosten die Zeevenhooven Advocaten ten behoeve van de Cliënt heeft gemaakt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1     Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Zeevenhooven Advocaten en de Cliënt en in het bijzonder op de juridische diensten die Zeevenhooven Advocaten ten behoeve van de Cliënt verleent.

2.2     Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle personen die voor Zeevenhooven Advocaten werkzaam zijn en/of door Zeevenhooven Advocaten zijn ingeschakeld.

2.3     Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Zeevenhooven Advocaten wijst de toepasselijkheid van eventuele door de Cliënt gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 3 – Overeenkomst

3.1     De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdracht van de Cliënt door Zeevenhooven Advocaten is aanvaard.

3.2     De Cliënt stemt ermee in dat iedere partner van Zeevenhooven Advocaten de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid door andere kantoorgenoten kan laten uitvoeren. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 4 – Honorarium

4.1     Voor de uitvoering van de Overeenkomst is de Cliënt het Honorarium vermeerderd met Verschotten,
6% Kantoorkosten en omzetbelasting verschuldigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.2     Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Indien geen vast honorarium is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Zeevenhooven Advocaten, geldende voor de periode waarin de Werkzaamheden zijn verricht.

Artikel 5 – Betaling

5.1     Cliënt is verplicht om alle facturen van Zeevenhooven Advocaten binnen veertien (14) dagen na dagtekening aan Zeevenhooven Advocaten te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de Cliënt niet op.

5.2     Indien de Cliënt in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien (14) dagen dan is Cliënt van rechtswege in verzuim. Cliënt is alsdan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het totale verschuldigde bedrag.

Artikel 6 – Verwerken Persoonsgegevens

6.1     Bij het uitvoeren van de Overeenkomst worden persoonsgegevens van Cliënten uitsluitend met instemming verzameld en gebruik. Deze persoonsgegevens worden op passende technische en organisatorische wijze beveiligd en zullen uitsluitend worden verwerkt voor het doel waarvoor deze persoonsgegevens zijn verzameld.

6.2     Zonder uitdrukkelijke toestemming daartoe worden persoonsgegevens van Cliënten nimmer aan derden verstrekt.

Artikel 7 – Electronische communicatie

7.1     Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, geldt als schriftelijk.

7.2     Client erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd, vertraagd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spam filters.

Artikel 8 – Klachten

8.1     Klachten over de door Zeevenhooven Advocaten verrichtte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk aan Zeevenhooven Advocaten te worden gemeld. Dergelijke ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de door de Cliënt gestelde tekortkoming te bevatten, zodat Zeevenhooven Advocaten in staat is adequaat te reageren.

8.2     Indien een klacht gegrond is, zal Zeevenhooven Advocaten in de gelegenheid worden gesteld om de werkzaamheden nog eens te verrichten. In het geval dat het alsnog verrichten van de betreffende werkzaamheden naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Zeevenhooven Advocaten slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1     De aansprakelijkheid van het Kantoor jegens de Cliënt en derden voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.

9.2     Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekering mocht plaatsvinden, of deze geen dekking biedt, is iedere aansprakelijkheid van het Kantoor beperkt tot de factuurwaarde van de werkzaamheden, waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of – indien dit niet is vast te stellen – de factuurwaarde van de werkzaamheden die Zeevenhooven Advocaten op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan ten behoeve van de Cliënt heeft uitgevoerd.

9.3     Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden tevens voor het geval dat het Kantoor aansprakelijk is voor fouten van de door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door het kantoor bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

9.4     Voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval dat er sprake is van opzet of grove schuld van Zeevenhooven Advocaten en/of van haar leidinggevenden al dan niet ondergeschikten.

Artikel 10 – Slotbepalingen

10.1     Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 mei 2014.

10.2     In het geval dat enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Zeevenhooven Advocaten en de Cliënt zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

10.3     De rechtsverhouding tussen Zeevenhooven Advocaten en de Cliënt wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen Zeevenhooven Advocaten en de Cliënt die naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

10.4     Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse en de Engelse taal. De Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.