Algemeen

Zeevenhooven advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins wordt verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Met dit Privacy Statement wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Zeevenhooven advocaten verwerkt.

Zeevenhooven verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.

Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Zeevenhooven neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zeevenhooven advocaten houdt zich hierbij aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de AVG.

Dit betekent onder andere dat Zeevenhooven advocaten:

  1. u op begrijpelijke en transparante wijze informeert over hoe en voor welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt;
  2. persoonsgegevens alleen voor welbepaalde doeleinden worden verwerkt en de gegevensverwerking baseert op één van de in de AVG genoemde grondslagen;
  3. passende beveiligingsmaatregelen treft om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en diefstal;
  4. u informeert over uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door Zeevenhooven advocaten worden gebruikt.

Bovenstaande onderwerpen komen in dit Privacy Statement aan bod. Dit Privacy Statement is verdeeld in drie delen.

In deel I leggen wij u uit hoe Zeevenhooven advocaten omgaat met de persoonsgegevens van cliënten en relaties.

Naast persoonsgegevens die door cliënten en relaties worden verstrekt, verwerken wij binnen onze organisatie een aantal andere groepen persoonsgegevens, waaronder persoonsgegevens van onze leveranciers en van sollicitanten. In deel II leggen wij uit hoe wij omgaan met deze andere groepen van persoonsgegevens.

Deel III bevat een aantal algemene bepalingen waarin u onder meer leest hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen en welke privacy rechten u heeft ingevolge de AVG.

 

Klachten

Indien u van mening bent dat de bepalingen van dit Privacy Statement niet worden nageleefd of uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens niet worden gerespecteerd, kunt u uw klacht aan ons kenbaar maken via het e-mailadres info@zadv.nl of via het telefoonnummer:
020 – 205 20 10.

 

Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens door Zeevenhooven advocaten en deze Privacy Statement kunt u contact  met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Zeevenhooven advocaten B.V.
Barbara Strozzilaan 101
1083 HN Amsterdam
Telefoonnummer: 020 – 205 20 10
E-mailadres: info@zadv.nl

 

Wijzigingen van dit Privacy Statement

Zeevenhooven advocaten behoudt zich het recht voor om dit Privacy Statement te wijzigen. Aanpassingen hiervan zullen op onze website www.zeevenhoovenadvocaten.nl worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.